معرفی کتاب

کتاب در آمدی بر جامعه شناسی ادبیات

درآمدی بر جامعه شناسی ادبیات ، کتاب حاضر ۳۱ مقاله از ۲۰ اندیشه گر بزرگ و نامدار جهان را در برمی گیرد و گزیده ای است از مهم ترین مطالبی که تاکنون دربارهی جنبه های مختلف جامعه شناسی ادبیات نوشته شده است. هدف اصلی این کتاب آن است که امکان آشنایی اولیه ی خوانندگان علاقه مند را با تاریخچه، سیر تکامل، روشها، نظریه ها و مقوله های گوناگون رشته ی جامعه شناسی ادبیات فراهم آورد، رشته ای که از پیچیده ترین، جدیدترین، میان رشته ای ترین – و چه بسا گیراترین – شاخه های فرهنگ و علوم انسانی است. جامعه شناسی ادبیات در واقع از سویی با فلسفه، زیبایی شناسی، تاریخ و جامعه شناسی پیوند دارد و از | سوی دیگر با علوم ادبیات و زبان شناسی. خود این رشته نیز به شاخه های گوناگونی تقسیم می شود و از جامعه شناسی آفرینش ادبی، جامعه شناسی محتوا، اجتماعیات در ادبیات، جامعه شناسی شعر، رمان و نمایش تا جامعه شناسی کتاب، خواندن، نشرو نقد اجتماعی را شامل میشود. در این کتاب علاوه بر مهم ترین مطالب نظری و روش شناختی بزرگانی مانند الوکاچ، گلدمن، باختین، کوهلر، آدورنو و زیما، نمونه های برجسته ای از تحلیل های جامعه شناسی آثار ادبی نیز آمده است. ” این دریچه ی کوچک به روی دنیای پهناور جامعه شناسی ادبیات پیش کشی است به تمام اهل نظر و ادب، دانشجویان و